هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران - Plan A

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1000 مگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan B

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan C

2000 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 8 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan D

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan E

10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین